Hantverkshjälpenonline

För att HantverkshjälpenOnline Sverige AB ska vara en säker och välfungerande webbplats har vi följande regler:

Villkor och regler företagskunder (”Uppdragstagare”)

Hantverkshjälpenonline tjänst återfinns på www.hantverkshjalpenonline.se. Hantverkshjälpenonline är en webbaserad tjänst som hjälper både fysiska och juridiska personer (”Uppdragsgivare”) att anlita företag (”Uppdragstagare”) i form av leverantörer av bland annat hantverkstjänster och städhjälp. Hantverkshjälpenonline fungerar som förmedlare mellan Uppdragsgivare och Uppdragstagare. Följande Avtal (”Avtal”) tar sikte på avtalsförhållandet mellan Hantverkshjälpenonline och Uppdragstagaren. För att HantverkshjälpenOnline ska vara en säker och välfungerande webbplats skall följande Avtal med tillhörande villkor och regler signeras av Uppdragstagaren. För motsvarande regler och villkor som avser Uppdragsgivarna se våra ”Användarvillkor”.

01. Allmänt

När ett företag blir medlem och använder HantverkshjälpenOnline Sverige AB accepterar företaget dessa allmänna villkor. Uppdragstagaren accepterar i samband med ingåendet av Avtalet att sådan avtalsöverlåtelse sker med enbart avisering som bekräftelse.

Avtalet är bindande och ska följas så länge som Uppdragsgivaren använder Hantverkshjälpenponline system hantverkshjalpenonline.se.

Alla Uppdragstagare erhåller ett eget unikt företagskonto. Företagskontot möjliggör för Hantverkshjälpenonline att matcha Uppdragstagarna med relevanta offertförfrågningar som ligger inom ramen för Uppdragstagarnas angivna verksamhetsområde och bransch.

E-postadressen och telefonnummer är centralt för ett medlemskap eftersom länkar till offertförfrågningar skickas till Uppdragstagarna per E-post och SMS

Att ta del av offertförfrågningar och skicka offerter via Hantverkshjälpenonline system är kostnadsfritt. Vid vunnen och signerad offert tar Hantverkshjälpenonline ut en serviceavgift utav berörd Uppdragstagare. Vid vunnen offert skall Uppdragstagaren kontakta Uppdragsgivaren och återrapportera i Hantverkshjälpenonline system (Läs mer under paragraf 3). Varje offert får ha högst fem deltagande Uppdragstagare.

Uppdragstagaren erhåller även en profilsida. Innehållet på profilsidan skall avspegla företaget och vilka tjänster företaget erbjuder. Profilsidan fungerar på så vis som ett marknadsfönster gentemot potentiella kunder.

02. Grundkrav

För att bli medlem på Hantverkshjälpenonline måste Uppdragstagaren vara en juridisk person alternativt frilansare kopplat till ett på förhand godkänt egenanställningsföretag (e.g. Frilans Finans och Cool Company).

För att bli medlem på Hantverkshjälpenonline skall följande krav uppfyllas:

  • Företaget eller egenanställningsföretaget innehar F-skatt,
  • Företaget eller egenanställningsföretaget är momsregistrerat,
  • Företaget, egenanställningsföretaget och/eller frilansaren har ej betydande och/eller gamla skulder hos Kronofogden,
  • Företaget, egenanställningsföretaget och/eller frilansaren förbinder sig att följa tillhörande branschsedvänja och praxis, samt
  • Företaget eller frilansaren förbinder sig att utföra sålda tjänster på ett fackmannamässigt sätt

03. Affärsmöjlighet & Leads-hantering/Uppdragsförfrågningar

Vunna offerter skall offereras i systemet genom att Uppdragsgivaren väljer funktionen kalkyl / offert alternativt laddar upp sin egen offert som PDF-fil via Hantverkshjälpenonline system.

All leads-hantering/hantering av uppdragsförfrågningar är kostnadsfri för Uppdragsgivarna som besvarar en förfrågan med en offert. Det är endast den Uppdragsgivare vars offert accepteras av Uppdragstagaren och som efter digital signatur via Hantverkshjälpenonline system faktureras en serviceavgift. Serviceavgiftens storlek beräknas utifrån uppdraget och framgår av Uppdragsförfrågan, se 5§.

Om Uppdragsgivaren efter bokat uppdrag i Hanverkshjälpenonlines system och efter tre påminnelser ej har offererat eller kontaktat Uppdragstagaren utgår en påminnelseavgift om 500 kronor. Påminnelse 1 utgår efter tre dagar, påminnelse 2 utgår efter tio dagar och påminnelse 3 utgår efter 30 dagar.

Hantverkshjälpenonline påminnelseavgift utgår tio dagar efter 3:e påminnelsen via faktura som tillsänds Uppdragsgivaren per e-post.

Om Uppdragstagare besvarar leads/Uppdragsförfrågningar och offererar slutkund vid sidan om Hantverkshjälpenonline system så utgår, efter 1 skriftlig varning, en straffavgift om fem prisbasbelopp. Uppdragstagare överlåter uppdragsförfrågningar till tredje part, eller utnyttjar uppdragsförfrågningar på annan plats än www.Hantverkshjälpenonline.se, medför att Uppdragstagaren omedelbart utesluts från tjänsten och blir föremål för skadeståndskrav motsvarande fem prisbasbelopp.

04. Ansvar och information

Uppdragstagaren ansvarar för att tillhandahålla en korrekt e-postadress till Hantverkshjälpenonline . Hantverkshjälpenonline ansvarar inte för problem som uppstår på grund på grund av felaktigheter som uppstår till följd av att Uppdragstagaren angivit fel information, exempelvis fel e-mailadress. Hantverkshjälpenonline målsättning är dock att förhindra sådana störningar. Det åligger Uppdragstagaren att informera Hantverkshjälpenonline om eventuella uppdateringar av en e-postadress eller själv uppdatera sin medlemsprofil med aktuell information.

Hantverkshjälpenonline är inte ersättningsskyldiga för eventuella tekniska störningar i tjänsten. Hantverkshjälpenonline ansvarar inte för skada som kan härröras till uteblivna eller fördröjda matchningar av offertförfrågningar och företag. Någon ersättning utgår heller inte om Hantverkshjälpenonline varit tvungen att ändra medlemsprofilen på grund av att denna ej följer

Hantverkshjälpenonline regler. Hantverkshjälpenonline är ej heller skyldig att lämna ersättning till följd av felaktiga uppgifter, skrivfel, förlust eller förvanskning av data på Hantverkshjälpenonline.se.

Uppdragstagaren ansvarar för att uppdatera sitt företagskonto samt meddela Hantverkshjälpenonline i händelse av att verksamheten förändras på sådant sätt att man önskar att bevaka annan geografi eller bransch än vad som initialt avtalats. Uppdragstagaren får inte uppge information som kan vara vilseledande eller felaktig. Hantverkshjälpenonline ställer krav på att innehållet i upplagda medlemsprofiler ska vara korrekt och i enlighet med Hantverkshjälpenonline värdegrunder. Medlemsprofiler med stötande innehåll, oseriösa eller vilseledande budskap, överdrivna uppgifter eller påståenden är otillåtna. Hantverkshjälpenonline förbehåller sig rätten att avgöra när en medlemsprofil bryter mot reglerna och att utan avisering avsluta Uppdragstagarens medlemskap.

Hantverkshjälpenonline är ej part i de avtal som uppstår mellan en Uppdragsgivare och Uppdragstagare. Hantverkshjälpenonline tillhandahåller endast ett förmedlingssystem och internetbaserad marknadsplats där Uppdragsgivare kan lägga upp uppdragsförfrågningar som Uppdragstagare ges tillgång till och kan besvara med offert och ingå avtal. Hantverkshjälpenonline ansvarar inte för brist, skada eller annan tvist som kan uppstå till följd av kontakter, offerter eller avtal som skapats genom Hantverkshjälpenonline system.

05. Priser

Storleken på uppdragets serviceavgift baseras på offertens totala värde.

06. Betalning och saldo

All betalning sker mot faktura.

Hantverkshjälpenonline fakturerar serviceavgiften efter bekräftelse på att avtal har ingåtts mellan Uppdragstagare och Uppdragsgivare. Fakturering av serviceavgiften sker med 30 dagar betalningsvillkor. Samtliga serviceavgifter är exklusive moms. Utebliven betalning innebär att Hantverkshjälpenonline har rätt att fakturera för inkassokostnader och dröjsmålsränta om + 8 % över referensräntan.

Vid sen fakturabetalning förbehåller sig Hantverkshjälpenonline rätten att tillfälligt utesluta Uppdragstagaren tills betalning erlagts. Faktura levereras med post eller per e-post. Eventuella ytterligare uppkomna avgifter, till följd av sen betalning kan tillkomma.

07. Leverans av tjänsten

Utgångspunkten är att en Uppdragstagares medlemsprofil blir tillgänglig i Hantverkshjälpenonline system och webbplats inom 24 timmar. Hantverkshjälpenonline förbehåller sig risken för eventuell försening på grund av helgdagar som infaller nära inpå en registrering.

08. Uppsägnings- och bindningstid

Avtalsvillkor gäller så länge Uppdragstagaren använder sig av Hantverkshjälpenonline system och tjänster. För frågor om enskildas avtal kontaktas Hantverkshjälpenonline kundtjänst på info@Hantverkshjälpenonline.se.

09. Hävning, överlåtelse av avtal samt återbetalning

Uppdragstagaren har rätt att avsluta Avtalet genom att avsluta sitt medlemskap hos Hantverkshjälpenonline.

I händelse av att en Uppdragstagare utesluts från Hantverkshjälpenonline system avslutas medlemskapet och företagskontot med omedelbar verkan. Uppdragstagaren har inte rätt till kompensation i samband med sådan uteslutning.

Uppdragstagaren har inte rätt att överlåta avtalet eller tillhörande rättigheter och skyldigheter till tredje part.

Hantverkshjälpenonline har rätt att fortlöpande utföra kontroller av Uppdragstagare, och utesluta de som inte uppfyller grundkraven enligt 2§. Hantverkshjälpenonline samlar löpande in omdömen och feedback från Uppdragsgivare av tjänsten. Hantverkshjälpenonline har rätt att publicera eventuella kundomdömen om medlemsföretaget.

Hantverkshjälpenonline förbehåller sig rätten att omedelbart utesluta Uppdragstagare som vid upprepade tillfällen missköter sig genom att t.ex. uppvisa dåligt omdöme, vara hotfull mot Uppdragsgivare, missköta sitt tjänsteåtagande, ej utföra fackmannamässiga arbeten, bryta mot Hantverkshjälpenonline allmänna villkor och regler, eller på annat sätt agerat på ett sätt som kan upplevas som stötande.

10. Avslut och förtida upphörande av avtal

Om Uppdragstagaren begär det, kommer Hantverkshjälpenonline att ta bort all synlig information om Uppdragstagaren från Hantverkshjälpenonline webbplats.

11. Upphovsrätt och personuppgifter

Allt innehåll och material på www.Hantverkshjälpenonline.se är upphovsrättsskyddat. Alla rättigheter till texter i medlemsprofilen och eventuella bilder överlåtes vid uppladdning på webbplatsen till Hantverkshjälpenonline. Sådant innehåll och material omfattar även uppdragsförfrågningar inbegripet kontaktuppgifter, beskrivning och bilder. Att kopiera och sprida information från uppdragsförfrågningar utan Hantverkshjälpenonline medgivande innefattar ett brott mot upphovsrättsskyddet.

För att skapa en medlemsprofil hos Hantverkshjälpenonline krävs vissa personuppgifter och företagsuppgifter. Hantverkshjälpenonline lagrar och använder dessa uppgifter i verksamheten för att kunna fullfölja åtagandet till den anslutna Uppdragstagaren. Uppdragstagaren samtycker till sådan personuppgiftshantering i samband med registreringen av medlemskapet. Hantverkshjälpenonline lämnar inte ut personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har medlemsföretaget rätt att få ta del av den information som Hantverkshjälpenonline har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller överflödig kan medlemsföretaget begära att informationen ska rättas eller tas bort. Sådan begäran sker genom kontakt med kundservice per e-post till info@Hantverkshjälpenonline.se.

Hantverkshjälpenonline är skyldig att lämna uppgifter till myndigheter om sådan begäran kommer in.

12. Serviceavgift

Uppdragstagaren godkänner att Hantverkshjälpenonline har rätt att ta ut en serviceavgift vid tecknat avtal mellan Uppdragstagare och Uppdragsgivare. Serviceavgiften framgår av varje uppdragsförfrågan/leads innan Uppdragstagaren väljer att offerera genom Hantverkshjälpenonlinessystem. Ett godkännande från Uppdragstagare av uppdragsförfrågan/leads bekräftar att man accepterar serviceavgiften vid vunnen offert med sin Uppdragsgivare.

13. Ändrade villkor

Hantverkshjälpenonline förbehåller sig rätten att på eget initiativ eller om lag kräver, ändra avtalsvillkoren. Vid omfattande förändringar meddelas användarna per e-post. Aktuella regler och villkor återfinns på www.Hantverkshjälpenonline.se. Det är Uppdragstagarens skyldighet att hålla sig informerad. Genom användandet av tjänsten anses Uppdragstagaren ha godkänt förändrade regler och villkor.

14. Skadeståndskrav

Handlingar ämnade att försämra Hantverkshjälpenonline tjänst, vidareförmedla personuppgifter, förstöra Hantverkshjälpenonline renommé eller på annat sätt agera illojalt mot Hantverkshjälpenonline kan bli föremål för skadeståndskrav.

15. Tillämplig lag

Sätet för bolaget är Stockholm. Svensk rätt är tillämplig. Tvist mellan parterna med anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

16. Force Majeure

Parterna är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal, om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet av väsentlig betydelse (Force Majeure).

17. Cookies

Hantverkshjälpenonline använder cookies när du besöker sajten. Cookies är en informationsfil som placeras i din dator. Hantverkshjälpenonline använder i första hand cookies för att du ska kunna använda tjänsten på bästa sätt. Cookien identifierar inte dig personligen, däremot den webbläsare som finns installerad på datorn du använder. Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator. Du har rätt att välja bort cookies i din webbläsare.

KONTAKT info@test.hantverkshjalpenonline.se

Ladda gärna ned avtalet.